Warunki korzystania z serwisu SilesiaDzieci.pl

Odwiedzający i korzystający z serwisu SilesiaDzieci.pl potwierdzają tym samym zapoznanie się i wyrażenie zgody na przyjęcie warunków korzystania z serwisu zawartych poniżej. Jeżeli odwiedzający nie akceptuje podanych warunków powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

 1. SilesiaDzieci.pl udostępnia w Serwisie informacje na temat możliwości spędzania czasu przez rodziców i ich dzieci – głównie na terenie Śląska. Promuje również wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne, a także usługi i towary przeznaczone dla swoich użytkowników. Korzysta w tym celu z informacji publikowanych i udostępnianych przez organizatorów imprez oraz podmioty zajmujące się dostarczaniem tego typu towarów i usług. SilesiaDzieci.pl pozyskuje również informacje mogące zainteresować swoich użytkowników poprzez swoich współpracowników. Serwis przykłada najwyższą wagę, aby weryfikować pozyskiwane informacje, jednak nie może zagwarantować, aby informacje te były aktualne lub prawdziwe.
 2. Serwis prezentuje praktyczne informacje, porady i propozycje dla dzieci i ich rodziców. Użytkownicy powinni jednak dokonywać samodzielnej oceny przydatności tych informacji. Publikowane w SilesiaDzieci.pl materiały autorstwa twórców Serwisu i ich współpracowników przedstawiają wyłącznie opinie i poglądy twórców Serwisu.
 3. SilesiaDzieci.pl nie odpowiada za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane skorzystaniem – lub brakiem możliwości skorzystania – z usług, produktów lub informacji zawartych w Serwisie.
 4. SilesiaDzieci.pl nie odpowiada za zawartość jakiejkolwiek ze stron www innych podmiotów – w tym reklamodawców, do których to stron umieszczono w Serwisie odniesienia (linki).
 5. Z Serwisu SilesiaDzieci.pl można korzystać bez pozostawiania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże w przypadku korzystania z niektórych proponowanych funkcji lub usług, jak na przykład korzystania z cotygodniowego newslettera lub brania udziału w konkursach, użytkownik zobowiązany jest do udostępniania pewnych określonych informacji – m.in. adresu e-mail, czy adresu zamieszkania. Podanie tych danych jest dobrowolne, a każdorazowo użytkownik jest informowany, o tym, jakie dane są niezbędne.
 6. SilesiaDzieci.pl zbiera dane statystyczne o domenach użytkowników, co wykorzystywane jest w analizie funkcjonalności Serwisu. Dane te służą analizie preferencji odwiedzających Serwis, w szczególności częstotliwości oraz czasu odwiedzin, czy popularności zawartości poszczególnych sekcji Serwisu. SilesiaDzieci.pl wykorzystuje te informacje jedynie w celu poprawiania funkcjonalności i dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb użytkowników.
 7. Serwis nie udostępnia w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie danych personalnych i adresowych uzyskiwanych od użytkowników. Zastrzega sobie jednak prawo do wysyłania wiadomości swoim użytkownikom, w tym newsletterów i wiadomości od swoich kontrahentów, mogących mieć charakter reklamowy.
 8. Niektóre dane podawane dobrowolnie przez użytkowników, np. udostępniane na forum czy podawane przy okazji wysyłania komentarzy, mogą zostać wykorzystane w jakikolwiek sposób przez osoby czy podmioty bez wiedzy Serwisu. SilesiaDzieci.pl uprzedza o możliwości takich działań i apeluje o rozważne podawanie danych przez użytkowników. Jednocześnie Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystywanie danych podawanych dobrowolnie przez użytkowników.
 9. SilesiaDzieci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub uaktualnienia powyższego oświadczenia w dowolnym momencie, bez uprzedniego zawiadomienia użytkowników. Każdorazowe takie działanie będzie zasygnalizowane użytkownikom poprzez zmianę treści warunków korzystania z Serwisu.
 10. Przekazanie dobrowolnie dane osobowe użytkowników Serwisu będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub usunięcia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkowników Serwisu na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami), na podstawie dobrowolnej zgody oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 12. Administratorem danych osobowych pozostawionych dobrowolnie przez użytkowników Serwisu jest firma FHU MEDIA-PROJEKT, ul. Albatrosów 17, 43-100 Tychy, NIP 646-233-51-17, REGON 277638771, e-mail: redakcja@silesiadzieci.pl; tel. 507 094 329.

 

Regulamin konkursów organizowanych na portalu SilesiaDzieci.pl

 1. Organizatorem konkursów jest F.H.U. MEDIA-PROJEKT, ul. Albatrosów 17, 43-100 Tychy, NIP 646-233-51-17, REGON 277638771, właściciel portalu internetowego SilesiaDzieci.pl.
 2. W konkursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, z wyłączeniem pracowników lub współpracowników Organizatora konkursów.
 3. Konkursy są ogłaszane na portalu Organizatora oraz na portalu społecznościowym facebook.com/silesiadzieci.
 4. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie zawierające imię i nazwisko (opcjonalnie adres pocztowy) i adres mailowy osoby biorącej udział w konkursie i w zależności od rodzaju konkursu wysłać na adres mailowy Organizatora, w czasie przez niego przewidzianym w ogłoszeniu:
  1. odpowiedź na pytanie konkursowe;
  2. hasło konkursowe;
  3. gotowe dzieło, będące przedmiotem konkursu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wyłącznie jednej odpowiedzi w sposób przewidziany w ogłoszeniu. Osoby naruszające ten zapis (wysyłające więcej niż jedną odpowiedź z tego samego lub różnych adresów) nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Laureatami konkursu, w zależności od jego rodzaju, mogą zostać:
  a) osoby, których zgłoszenia zawierające m.in. prawidłową odpowiedź na zadane pytanie konkursowe Organizator konkursu otrzyma we wskazanym w ogłoszeniu przedziale czasowym w kolejności np. 1., 10., 20., 30...;
  b) osoby, których zgłoszenia zawierające m.in. hasło konkursowe Organizator konkursu otrzyma we wskazanym w ogłoszeniu przedziale czasowym, a które zostaną wylosowane przez Jury złożone z dwóch osób współtworzących portal Silesia Dzieci;
  c) osoby, których zgłoszenia zawierające m.in. dzieła, będące przedmiotem konkursu Organizator konkursu otrzyma we wskazanym w ogłoszeniu przedziale czasowym, a których dzieła zostaną uznane przez Jury złożone z dwóch osób współtworzących portal Silesia Dzieci za najlepsze.
 7. Liczba osób, które mogą zostać laureatami danego konkursu uzależniona jest od liczby przewidzianych w danym konkursie nagród, wskazanych w ogłoszeniu. Organizatorzy konkursu mogą wyłaniać kilku finalistów, a decyzję o wyłonieniu jednego, który zdobędzie nagrodę główną, pozostawić czytelnikom. Głosowanie takie może odbywać się drogą mailową lub na fanpage'u Organizatora na Facebooku.
 8. Laureatem konkursu nie może zostać osoba, która w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w konkursie Organizatora wygrała już nagrodę lub która w ciągu ostatnich 6 miesięcy wygrała więcej niż łącznie 3 nagrody w takich konkursach.
 9. Lista laureatów konkursu zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, może zostać udostępniona na stronie Organizatora.
 10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na publikację wskazanych w pkt. 9 danych oraz wyrażeniem zgody na prezentację dzieła będącego przedmiotem konkursu na portalu Organizatora, a także na portalu społecznościowym facebook.com/silesiadzieci.
 11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranych nagrodach drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.
 12. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę.
 13. Nagrody będą wysyłane laureatom na adres pocztowy podany w zgłoszeniu lub udostępnione do odbioru w miejscu wskazanym w ogłoszeniu, po uprzednim wylegitymowaniu się laureata.
 14. W przypadku, gdy laureat nie poda adresu niezbędnego do wysłania nagrody, Organizator konkursu wysyła mailem prośbę o jego podanie - maks. dwukrotnie. W przypadku braku odpowiedzi przez kolejnych 14 dni od daty wysłania drugiego maila przez Organizatora, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi konkursu lub zwiększyć pulę nagród w kolejnym konkursie.
 15. Nieodebranie przez laureata nagrody wysłanej pocztą lub udostępnionej do odbioru w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu, jest traktowane jako zrzeczenie się przez laureata prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Organizator może przekazać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu lub nagroda taka może zwiększyć pulę nagród w kolejnym konkursie Organizatora.