Warunki korzystania z serwisu SilesiaDzieci.pl

Odwiedzający i korzystający z serwisu SilesiaDzieci.pl potwierdzają tym samym zapoznanie się i wyrażenie zgody na przyjęcie warunków korzystania z serwisu zawartych poniżej. Jeżeli odwiedzający nie akceptuje podanych warunków powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

 1. SilesiaDzieci.pl udostępnia w Serwisie informacje na temat możliwości spędzania czasu przez rodziców i ich dzieci – głównie na terenie Śląska. Promuje również wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne, a także usługi i towary przeznaczone dla swoich użytkowników. Korzysta w tym celu z informacji publikowanych i udostępnianych przez organizatorów imprez oraz podmioty zajmujące się dostarczaniem tego typu towarów i usług. SilesiaDzieci.pl pozyskuje również informacje mogące zainteresować swoich użytkowników poprzez swoich współpracowników. Serwis przykłada najwyższą wagę, aby weryfikować pozyskiwane informacje, jednak nie może zagwarantować, aby informacje te były aktualne lub prawdziwe.
 2. Serwis prezentuje praktyczne informacje, porady i propozycje dla dzieci i ich rodziców. Użytkownicy powinni jednak dokonywać samodzielnej oceny przydatności tych informacji. Publikowane w SilesiaDzieci.pl materiały autorstwa twórców Serwisu i ich współpracowników przedstawiają wyłącznie opinie i poglądy twórców Serwisu.
 3. SilesiaDzieci.pl nie odpowiada za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane skorzystaniem – lub brakiem możliwości skorzystania – z usług, produktów lub informacji zawartych w Serwisie.
 4. SilesiaDzieci.pl nie odpowiada za zawartość jakiejkolwiek ze stron www innych podmiotów – w tym reklamodawców, do których to stron umieszczono w Serwisie odniesienia (linki).
 5. Z Serwisu SilesiaDzieci.pl można korzystać bez pozostawiania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże w przypadku korzystania z niektórych proponowanych funkcji lub usług, jak na przykład korzystania z cotygodniowego newslettera lub brania udziału w konkursach, użytkownik zobowiązany jest do udostępniania pewnych określonych informacji – m.in. adresu e-mail, czy adresu zamieszkania. Podanie tych danych jest dobrowolne, a każdorazowo użytkownik jest informowany, o tym, jakie dane są niezbędne.
 6. SilesiaDzieci.pl zbiera dane statystyczne o domenach użytkowników, co wykorzystywane jest w analizie funkcjonalności Serwisu. Dane te służą analizie preferencji odwiedzających Serwis, w szczególności częstotliwości oraz czasu odwiedzin, czy popularności zawartości poszczególnych sekcji Serwisu. SilesiaDzieci.pl wykorzystuje te informacje jedynie w celu poprawiania funkcjonalności i dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb użytkowników.
 7. Serwis nie udostępnia w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie danych personalnych i adresowych uzyskiwanych od użytkowników. Zastrzega sobie jednak prawo do wysyłania wiadomości swoim użytkownikom, w tym newsletterów i wiadomości od swoich kontrahentów, mogących mieć charakter reklamowy.
 8. Niektóre dane podawane dobrowolnie przez użytkowników, np. udostępniane na forum czy podawane przy okazji wysyłania komentarzy, mogą zostać wykorzystane w jakikolwiek sposób przez osoby czy podmioty bez wiedzy Serwisu. SilesiaDzieci.pl uprzedza o możliwości takich działań i apeluje o rozważne podawanie danych przez użytkowników. Jednocześnie Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystywanie danych podawanych dobrowolnie przez użytkowników.
 9. SilesiaDzieci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub uaktualnienia powyższego oświadczenia w dowolnym momencie, bez uprzedniego zawiadomienia użytkowników. Każdorazowe takie działanie będzie zasygnalizowane użytkownikom poprzez zmianę treści warunków korzystania z Serwisu.
 10. Przekazanie dobrowolnie dane osobowe użytkowników Serwisu będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub usunięcia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkowników Serwisu na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami), na podstawie dobrowolnej zgody oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 12. Administratorem danych osobowych pozostawionych dobrowolnie przez użytkowników Serwisu jest firma FHU MEDIA-PROJEKT, ul. Albatrosów 17, 43-100 Tychy, NIP 646-233-51-17, REGON 277638771, e-mail: redakcja@silesiadzieci.pl; tel. 507 094 329.
   

Regulamin konkursów organizowanych na portalu SilesiaDzieci.pl

 1. Organizatorem konkursów jest F.H.U. MEDIA-PROJEKT, ul. Albatrosów 17, 43-100 Tychy, NIP 646-233-51-17, REGON 277638771, właściciel portalu internetowego SilesiaDzieci.pl.
 2. W konkursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, z wyłączeniem pracowników lub współpracowników Organizatora konkursów.
 3. Konkursy są ogłaszane na portalu Organizatora oraz na portalu społecznościowym facebook.com/silesiadzieci.
 4. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie zawierające imię i nazwisko (opcjonalnie adres pocztowy) i adres mailowy osoby biorącej udział w konkursie i w zależności od rodzaju konkursu wysłać na adres mailowy Organizatora, w czasie przez niego przewidzianym w ogłoszeniu:
  1. odpowiedź na pytanie konkursowe;
  2. hasło konkursowe;
  3. gotowe dzieło, będące przedmiotem konkursu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wyłącznie jednej odpowiedzi w sposób przewidziany w ogłoszeniu. Osoby naruszające ten zapis (wysyłające więcej niż jedną odpowiedź z tego samego lub różnych adresów) nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Laureatami konkursu, w zależności od jego rodzaju, mogą zostać:
  a) osoby, których zgłoszenia zawierające m.in. prawidłową odpowiedź na zadane pytanie konkursowe Organizator konkursu otrzyma we wskazanym w ogłoszeniu przedziale czasowym w kolejności np. 1., 10., 20., 30...;
  b) osoby, których zgłoszenia zawierające m.in. hasło konkursowe Organizator konkursu otrzyma we wskazanym w ogłoszeniu przedziale czasowym, a które zostaną wylosowane przez Jury złożone z dwóch osób współtworzących portal Silesia Dzieci;
  c) osoby, których zgłoszenia zawierające m.in. dzieła, będące przedmiotem konkursu Organizator konkursu otrzyma we wskazanym w ogłoszeniu przedziale czasowym, a których dzieła zostaną uznane przez Jury złożone z dwóch osób współtworzących portal Silesia Dzieci za najlepsze.
 7. Liczba osób, które mogą zostać laureatami danego konkursu uzależniona jest od liczby przewidzianych w danym konkursie nagród, wskazanych w ogłoszeniu. Organizatorzy konkursu mogą wyłaniać kilku finalistów, a decyzję o wyłonieniu jednego, który zdobędzie nagrodę główną, pozostawić czytelnikom. Głosowanie takie może odbywać się drogą mailową lub na fanpage'u Organizatora na Facebooku.
 8. Laureatem konkursu nie może zostać osoba, która w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w konkursie Organizatora wygrała już nagrodę lub która w ciągu ostatnich 6 miesięcy wygrała więcej niż łącznie 3 nagrody w takich konkursach.
 9. Lista laureatów konkursu zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, może zostać udostępniona na stronie Organizatora.
 10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na publikację wskazanych w pkt. 9 danych oraz wyrażeniem zgody na prezentację dzieła będącego przedmiotem konkursu na portalu Organizatora, a także na portalu społecznościowym facebook.com/silesiadzieci.
 11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranych nagrodach drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.
 12. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę.
 13. Nagrody będą wysyłane laureatom na adres pocztowy podany w zgłoszeniu lub udostępnione do odbioru w miejscu wskazanym w ogłoszeniu, po uprzednim wylegitymowaniu się laureata.
 14. W przypadku, gdy laureat nie poda adresu niezbędnego do wysłania nagrody, Organizator konkursu wysyła mailem prośbę o jego podanie - maks. dwukrotnie. W przypadku braku odpowiedzi przez kolejnych 14 dni od daty wysłania drugiego maila przez Organizatora, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi konkursu lub zwiększyć pulę nagród w kolejnym konkursie.
 15. Nieodebranie przez laureata nagrody wysłanej pocztą lub udostępnionej do odbioru w miejscu i czasie wskazanym w ogłoszeniu, jest traktowane jako zrzeczenie się przez laureata prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Organizator może przekazać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu lub nagroda taka może zwiększyć pulę nagród w kolejnym konkursie Organizatora.
   

Regulamin konkursów organizowanych na profilu portalu SilesiaDzieci.pl na Facebooku®

 1. Organizatorem konkursów jest F.H.U. MEDIA-PROJEKT, ul. Albatrosów 17, 43-100 Tychy, NIP 646-233-51-17, REGON 277638771, właściciel portalu internetowego SilesiaDzieci.pl.
 2. W konkursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce (zwane w dalszej części „Uczestnikami”), z wyłączeniem pracowników lub współpracowników Organizatora konkursów.
 3. Konkursy są ogłaszane na fanpage’u portalu SilesiaDzieci.pl na Facebooku®: https://www.facebook.com/silesiadzieci
 4. Konkurs trwa w terminie wskazanym przez Organizatora (dalej jako „Termin Konkursu”).
 5. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika w Terminie Konkursu następujących warunków: a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, stałe miejsca zamieszkania na terytorium Polski; b) posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook® założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Facebook®, na którym Uczestnik występuje pod własnym (prawdziwym) imieniem i nazwiskiem; c) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu; d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu; e) wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage’u SilesiaDzieci.pl w serwisie Facebook® w przypadku Zwycięstwa; f) wypełnienie zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem; g) wyrażenie zgody na publikację wizerunku swojego oraz osób znajdujących się na zdjęciu w galerii zdjęć konkursowych oraz - w przypadku wygranej - publikacji zdjęcia w poście z ogłoszeniem wyników na fanpage’u SilesiaDzieci.pl na portalu Facebook®.
 7. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach organizacji Konkursu oraz wysyłki Nagród zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook®, Inc.
 10. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń naruszających powszechnie przyjęte normy społeczne - o treści wulgarnej, godzące w godność innych, promujące agresję, nienawiść itp.
 12.  Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie Konkursowe.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia Uczestników autorstwa osób trzecich.
 14. Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać następujące warunki: a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora; b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizatora; c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne; d) musi stanowić przejaw własnej twórczej pracy Uczestnika, tj. musi zostać stworzone w pełnym zakresie samodzielnie przez Uczestnika i muszą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do stworzonej odpowiedzi, które nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczone prawami osób trzecich; e) musi być umieszczone w formie wypowiedzi pisemnej; f) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych; g) musi być sporządzone w języku polskim;
 15. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Wówczas nagroda pozostaje  do wyłącznej dyspozycji Organizatora o czym Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika w wiadomości prywatnej na fanpage SilesiaDzieci.pl.
 16. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję, będącą przedstawicielami Organizatora (dalej jako „Komisja Konkursowa”).
 17. Komisja Konkursowa będzie oceniała odpowiedzi pod kątem następujących kryteriów: a) zgodność z tematem pytania konkursowego b) kreatywność
 18. Komisja Konkursowa, spośród zgłoszonych odpowiedzi wyłoni jedną, która w ocenie Komisji Konkursowej jest najlepsza i spełnią kryteria określone w Regulaminie i przyzna ich autorom nagrodę (dalej jako „Zwycięzcy”) wymienioną w Regulaminie.
 19. W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 14 dni od zamieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej (będzie ona zamieszczona pod zwycięskim komentarzem) przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage SilesiaDzieci.pl dane Zwycięzcy, tj., imię, nazwisko i sposób odebrania nagrody. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę tych danych we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje wówczas w wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 20. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 21. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, a wówczas traci on do niej prawo i nagroda pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora. W tym celu Zwycięzca powinien wysłać na adres siedziby Organizatora pismo zawierające oświadczenie o zrzeczeniu się przez Zwycięzcę nagrody w Konkursie organizowanym przez SilesiaDzieci.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.
 22. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres: konkurs@silesiadzieci.pl. - w tytule wiadomości należy wpisać „Reklamacja-konkurs na Facebooku”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
 23. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.
 24. Administratorem danych osobowych pozostawionych dobrowolnie przez użytkowników Serwisu jest firma FHU MEDIA-PROJEKT, ul. Albatrosów 17, 43-100 Tychy, NIP 646-233-51-17, REGON 277638771, e-mail: redakcja@silesiadzieci.pl; tel. 507 094 329.
 25. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na fanpage SilesiaDzieci.pl.
 27. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu oraz akceptuje jego warunki i zapewnia, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa.